Ubytovací poriadok

 1. Hotel môže ubytovať iba hosťa, ktorého riadne prihlási. Za tým účelom predloží hosť príslušnému pracovníkovi hotela ihneď po príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas, alebo iný platný doklad o totožnosti. Ubytovať je možné i hosťa, ktorý má trvalé bydlisko v mieste hotela. Hotel vydá ihneď pri nástupe ubytovací preukaz, na ktorom bude uvedený názov hotela, meno hosťa, číslo izby, cena za jednodenné ubytovanie, dĺžka pobytu a čas na uvoľnenie izby v posledný deň pobytu.
 2. Hotel poskytuje ubytovaným hosťom služby v rozsahu, ktorý určuje príslušná oborová norma v stanovenej triede.
 3. Pri opakovanom príchode do hotela je hosť povinný preukázať sa platným preukazom hotela. Len na základe predloženia hotelového preukazu je možné vydať hosťovi kartu od izby.
 4. Hotel môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť hosťovi iné, než bolo dohodnuté ubytovanie, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.
 5. Na základe objednaného ubytovania je hotel povinný ubytovať hosťa najneskôr do 17.hodiny., do toho istého času izbu pre hosťa rezervuje, ak nie je v objednávke uvedené inak.
 6. Ak si hosť vopred objednal jednolôžkovú izbu a objednávka mu bola potvrdená, účtuje hotel hosťovi iba cenu za jednolôžkovú izbu i v prípade, že hosťa ubytuje vo viaclôžkovej izbe alebo apartmáne. Táto zásada platí i pri objednávke a potvrdzovaní dvojlôžkovej, prípadne trojlôžkovej izby, ak je hosť ubytovaný vo viaclôžkovej izbe alebo apartmáne.
 7. Ak hosť požiada o predĺženie ubytovania, môže mu hotel ponúknuť aj inú izbu, než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
 8. Za peniaze a cenné veci zodpovedá hotel iba v tom prípade, ak sú uložené v hotelovom sejfe.
 9. Pri onemocnení alebo zranení hosťa hotel zabezpečí poskytnutie lekárskej pomoci, prípadne prevoz do nemocnice.
 10. Hosť používa izbu v čase, ktorý bol dohodnutý s hotelom. Ak nebol ubytovací čas vopred dohodnutý, odhlási hosť pobyt najneskôr do 12.hodiny v posledný deň a v tom čase aj izbu uvoľní. Ak hosť neurobí tak v stanovenej lehote, môže mu hotel účtovať pobyt za nasledujúci deň.
 11. Hosť, ktorý sa ubytuje pred 6. hodinou ráno, uhradí cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc. Hosť, ktorý požaduje ubytovanie pred 12 hodinou a izba nebola v predchádzajúcu noc prenajatá, platí ubytovanie za predchádzajúcu noc.
 12. V izbe, ani v spoločenských priestoroch hotela nesmie hosť bez súhlasu vedenia hotela premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo iné inštalácie.
 13. V hoteli a zvlášť na izbe nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov, slúžiacich na osobnú hygienu hosťa /holiaci strojček, masážny strojček, sušič vlasov a pod./.
 14. Pred odchodom je hosť povinný na izbe uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť v izbe a v prríslušenstve svetlo, uzamknúť dvere a kľúč odovzdať na určené miesto /recepcia/.
 15. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých ani v izbe, ani v ostatných spoločenských priestoroch hotela.
 16. Hosťom nie je dovolené brať do izieb športové náradie a predmety , na úschovu ktorých je vyhradené iné miesto – LYŽIAREŇ- /lyže, lyžiarske topánky, bicykle, sane, kolieskové korčule, korčule/.
 17. Psov a iné zvieratá môže hotel ubytovať za predpokladu, že majiteľ preukáže ich nezávadný zdravotný stav. Cena za prenocovanie je stanovená podľa platných cenníkov. Po hoteli sa nesmú psi pohybovať voľne, len v doprovode majiteľa a na vodítku.
 18. V čase od 22. do 7. hodiny musí hosť dodržiavať nočný kľud.
 19. Za škody spôsobené na majetku hotela zodpovedá hosť podľa platných predpisov.
 20. Za ubytovanie a poskytnuté služby je hosť povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom, spravidla pred ukončením pobytu, najdlhšie však za 5-dňový pobyt. Účet je splatný pri predložení.
 21. Cenník cien za prechodné ubytovanie a vedľajšie služby je k nahliadnutiu na recepcii hotela.
 22. Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti hotela prijíma vedenie hotela.
 23. Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. V prípade, že ho poruší, má vedenie hotela právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacej služby pred uplynutím dohodnutého času.
 24. Všetky priestory v hoteli sú nefajčiarske. Za porušenie tohto predpisu hotel účtuje poplatok 50 €.

Ubytovací poriadok je platný od 1.1.1999

Contact

Address
TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s.
Štrbské Pleso 33
Vysoké Tatry 059 85
Phone
052/784 89 99
Fax
052/449 25 90
E-mail
recepcia@hotelpatria.sk

Buďte informovaní

Wrote about us

Wrote about us

Links

Links
Obchodné podmienky
Ubytovací poriadok
Na stiahnutie
Projekt SIEA
Zmluvy
License
2016 Hotel PATRIA ****
All rights reserved
Author
2016 HTSys, s.r.o.